Bồn tắm Drasos


Lựa chọn :
Bồn tắm góc Massage Drasos DR 16-30

48.918.571 đ 34.243.000 đ

Bồn tắm góc massage Drasos DR 16-33

55.450.000 đ 38.815.000 đ

Bồn tắm góc massage Drasos dr-16-31

48.558.000 đ 41.275.000 đ

Bồn tắm góc massage Drasos dr-16-32

55.450.000 đ 38.815.000 đ

Bồn tắm góc massage Drasos dr-16-34

53.454.285 đ 53.454.285 đ

Bồn tắm góc Massage Drasos HT-45

67.857.142 đ 47.500.000 đ

Bồn tắm nằm massag Drasos DR 16-46

100.625.710 đ 70.438.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos  DR 16-38

53.998.571 đ 37.799.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-28

46.424.285 đ 32.497.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-36

75.407.142 đ 52.785.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-37

51.095.714 đ 35.767.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-39

49.281.428 đ 34.497.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-40

49.281.428 đ 34.497.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-41

49.281.428 đ 34.497.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-42

66.698.571 đ 46.689.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-43

51.095.714 đ 35.767.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR 16-45

67.857.142 đ 47.500.000 đ

Bồn tắm nằm massage Drasos DR-16-29

50.007.142 đ 35.005.000 đ

Bồn tắm đứng Drasos DR 16-19

16.000.000 đ 13.600.000 đ

Bồn tắm đứng Drasos DR 16-21

18.200.000 đ 15.470.000 đ

Bồn tắm đứng Drasos DR 16-22

18.000.000 đ 15.300.000 đ

Bồn tắm đứng Drasos DR 16-23

18.800.000 đ 15.890.000 đ

Bồn tắm đứng Drasos DR 16-24

19.600.000 đ 16.600.000 đ

Bồn tắm đứng Drasos DR 16-25

18.600.000 đ 15.810.000 đ

Bồn tắm đứng vách kính Daros dr-16-20
Bồn tắm góc Massage Drasos DR 16-27

48.918.571 đ 34.243.000 đ